Privacyverklaring

Laatste update: 22 september 2020
Middels deze Privacyverklaring informeert de Stichting Kickboksen en Mixed martial arts Opleidingen (hierna: “SKMO”) (KvK: 30210076) jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.skmo.nl (hierna: “website”).

Inleiding
De SKMO respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken jouw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken als je het inschrijfformulier van onze website of het contactformulier gebruikt.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens ingestuurd via het inschrijfformulier voor een van onze opleidingen of de persoonsgegevens ingevuld op het contactformulier op onze website. Neem bij vragen hierover contact met ons op via info@skmo.nl.

Welke gegevens worden verwerkt?
In onderstaande tabel kan je snel en eenvoudig terugvinden hoe en waarvoor we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Hoe/Waarvoor? Welke gegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers
Contactformulier Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Emailadres
Toestemming Conform de geldende wettelijke bewaartermijn Secretariaat
Docent
Inschrijvingsformulier Opleiding Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Toestemming Conform de geldende wettelijke bewaartermijn Secretariaat
Docent
Leercoach(es)
Facebookgroep
(besloten) medecursisten
Facebookaccount Toestemming Max. 1 jaar Leercoach(es)
Docent
Stagebegeleiding Voornaam
Achternaam
Toestemming   Leercoach(es)
Stagebegeleiders
Organisatie Event
(als onderdeel TC3 opleiding)
Emailadres Toestemming   Medecursisten TC2 en TC3 in dezelfde lesperiode
Docenten
Leercoach(es)
Examen afnemen Voornaam
Achternaam
Toestemming   Examinatoren

De SKMO verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Het voorgaande is anders wanneer je voorafgaand toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of de SKMO wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Cookies
De website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij bijvoorbeeld na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op jouw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de Help-functie van jouw browser.

Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om een verzoek te doen de persoonsgegevens in te zien die de SKMO van jou verwerkt, het recht om een verzoek te doen jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht op overdracht van de persoonsgegevens die wij van jou hebben.

Intrekken van toestemming
Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden geldt dat wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.
Als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten neem dan contact met ons op via info@skmo.nl of de gegevens onder het kopje “Contactgegevens”.

Beantwoordingstermijn
Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt.
Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen je er uitdrukkelijk op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen waarde beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. Je kan vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

Vragen
Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door de SKMO of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Stichting Kickboksen en Mixed martial arts Opleidingen (SKMO)
Boendermakerstraat 20
3621 CX Breukelen
info@skmo.nl