Artikel 1.
De cursist is bekend met en in het bezit van het Examenreglement.

Artikel 2.
Voor het verschuldigde cursusgeld ontvangt cursist een factuur per e-mail. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de 1e cursusdag voldaan te zijn.
Vermeld bij betaling de naam van de cursist en het factuurnummer.

Artikel 3.
De SKMO heeft het recht om de cursist die het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betalingstermijn voldaan heeft, de lessen te weigeren totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Artikel 4.
Restitutie van het cursus-, examengeld, kosten van de lesmap en leermiddelen is niet mogelijk. De cursist kan onder geen enkele voorwaarde, omstandigheid deze kosten terugvorderen van de Stichting Kickboksen en Mixed martial arts Opleidingen.

Artikel 5.
Ondergetekende is bekend met de inhoud van de opleiding met de daarbij horende risico’s en neemt geheel op eigen risico deel aan deze opleiding en vrijwaart de Stichting Kickboksen en Mixed martial arts Opleidingen (SKMO), haar bestuur, docenten en medewerkers van alle materiële en immateriële schade opgelopen voor, tijdens of na iedere cursusdag, stageprojecten en praktijkopdrachten.

Artikel 6.
Voor een herexamen ontvangt cursist een factuur van  € 175,-. Deze factuur dient uiterlijk 1 week voor het herexamen te zijn voldaan.

Artikel 7.
De cursus is toegankelijk voor een beperkt aantal cursisten, we houden de volgorde van betaling aan voor de definitieve plaatsing.

Artikel 8.
Indien een cursist het ondertekend deelnameformulier heeft ingeleverd dient deze zich ook aan de daar bijhorende betalingsverplichtingen te houden. Indien ondergetekende minimaal 14 dagen voor aanvang van de 1e cursusdag, schriftelijk per mail aangeeft de opleiding te willen annuleren zullen daar verder geen kosten aan verbonden zijn.

Download het opleidingsreglement >